с. Новолуганське. Шкільна бібліотека Новолуганської ЗОШ

 

Нормативно-правові документи

 

Нормативно-правова база діяльності шкільних бібліотек

 

Відмітка про наявність документа

 

Законодавчі та нормативні документи

 

Закон України « Про бібліотеки та бібліотечну справу».

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр

 

Закон України від 21 травня 2009 року № 1388-VI «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

http://www.dnpb.gov.ua/id/2011/

 

Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»

http://www.dnpb.gov.ua/id/2011/

 

Закон України «Про освіту»

http://osvita.ua

 

 

Закон України «Про Національну програму інформатизації»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр

 

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

 

Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1587-14

 

Наказ МОНмолодьспорту України від 01.10.2012 р. № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12

 

Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 р. № 1631/0/16-08 «Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи»

http://www.dnpb.gov.ua/id/2013/  (№13)

 

Наказ Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 р. № 22 «Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах»

http://www.dnpb.gov.ua/id/2013/  (№ 12)

 

Наказ про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

http://www.osvita.irpin.com/viddil/v5/d43.htm

 

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

http://www.osvita.irpin.com/viddil/v5/d43.htm

 

Постанова про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека — XXI».

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-п

 

Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека-XXI»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-п

 

Постанова про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1073-2009-п

 

Постанова про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років  працівникам державних і комунальних бібліотек.

http://uazakon.com/document/fpart54/idx54430.htm

 

Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек.

http://uazakon.com/document/fpart54/idx54430.htm

 

Наказ про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05

 

Лист щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу.

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/25571/

 

Наказ про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07

 

Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07

 

Розпорядження про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1228-2009-р

 

Концепція Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1228-2009-р

 

Указ про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам'ятати. Відродити. Зберегти».

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/272/2009

 

Міжнародні нормативно-правові акти в галузі діяльності шкільних бібліотек

http://www.dnpb.gov.ua/id/795/

 

Маніфест шкільних бібліотек ІФЛА

http://sasl.at.ua/publ/20-1-0-24

 

Маніфест ІФЛА про Інтернет

http://sasl.at.ua/publ/20-1-0-48

 

Інструкції на допомогу шкільному бібліотекарю

 

Типова посадова інструкція завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

http://bibl.com.ua/kultura/9263/index.html

 

Посадова інструкція методиста з бібліотечних фондів

 

 

Посадова інструкція шкільного бібліотекаря

http://bibl.com.ua/kultura/9263/index.html

 

Примірне положення про бібліотечно-інформаційний центр загальноосвітнього навчального закладу

http://www.dnpb.gov.ua/id/787/?PHPSESSID=73c5f27bfa89ff278c144d7cd6ba8adc

 

http://www.dnpb.gov.ua/id/389/

 

Примірна посадова інструкція бібліотекаря-медіаспеціаліста навчального закладу

http://www.dnpb.gov.ua/id/389/

 

Інструкція

про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників

http://www.dnpb.gov.ua/id/389/

 

http://libcenter.com/index.php/shkilna-biblioteka/normativne-regulyuvannya/56-instruktsiya/47

 

Пам'ятка з оформлення книжкових виставок

 

 

Положення

     про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

http://www.osvita.irpin.com/viddil/v5/d43.htm

 

Проект. Положення про спеціальну педагогічну бібліотеку

районного (міського) методичного кабінету (центру)

 

http://www.dnpb.gov.ua/id/389/

       

 

 

Орієнтовний перелік звітної документації шкільної бібліотеки

 

Документація, що регламентує діяльність бібліотеки:

Відмітка

 1.  

Папка інструктивно-нормативних документів

 

 1.  

Паспорт бібліотеки

 

 1.  

Посадові інструкції завідувача бібліотеки

 

 1.  

Посадові інструкції бібліотекаря

 

 1.  

Правила користування бібліотекою

 

 1.  

Планово-звітна документація бібліотеки

 

Облікова документація бібліотеки:

 1.  

Інвентарні книги

 

 1.  

Сумарна книга:

 

-         на підручники

 

 

-         основний фонд

 

 1.  

Щоденник роботи бібліотеки

 

 1.  

Папка вхідних наказів

 

 1.  

Папка вихідних наказів

 

 1.  

Зошит обліку документів тимчасового зберігання

 

 1.  

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів взамін загублених

 

 1.  

Зошит обліку дидактичної літератури

 

 1.  

Зошит видачі підручників по класах

 

 1.  

Папка рахунків і накладних на підручники

 

 1.  

Папка рахунків і накладних основного фонду

 

 1.  

Акт перевірки  бібліотечного фонду

 

 1.  

Акти на зміну вартості необоротних активів

 

 1.  

Акти на списання

 

 1.  

Формуляр читача

 

 1.  

Систематичний каталог

 

 1.  

Алфавітний каталог

 

 1.  

Розстановка фонду по ББК

 

 

Про бібліотеки і бібліотечну справу

 

ЗАКОН України від 27.01.1995 р.

№ 32/35-ВР (зі змінами та доповненнями)

      

Цей Закон визначає статус бі­бліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек і бі­бліотечної справи в Україні. Цей Закон гарантує право на вільний доступ до інформації, знань, за­лучення до цінностей національ­ної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліо­теках.

 

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вжи­ваються в такому значенні:

•   бібліотека — Інформацій­ний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд до­кументів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юри­дичним особам;

•   бібліотечні ресурси — упо­рядковані фонди документів на різних носіях інформації, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання і пере­дачі інформації;

•   бібліотечна система Украї­ни — розгалужена мережа бі­бліотек різних видів, пов'язаних
взаємодією і взаємо використанням бібліотечних ресурсів;

•   бібліотечна справа — га­лузь інформаційної, культурної, освітньої діяльності суспільства, що включає створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробку бібліотечних фон­дів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек, підготов­ку бібліотечних кадрів, наукове та методичне забезпечення роз­витку бібліотек;

•   бібліотечний фонд — упо­рядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці;

•    документ — матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення ін­формації, зафіксованої на папе­рі, магнітній, кіно -, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві;

• депонування — форма збирання І розповсюдження рукописних робіт, переважно наукових;

•   інформаційні ресурси — су­купність документів у інформа­ційних системах (бібліотеках, архівах, базах даних тощо);

•   користувач бібліотеки — фі­зична чи юридична особа, яка звертається до послуг бібліотеки;

• міжбібліотечний абоне­мент — форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні біблі­отечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек;

• централізована бібліотечна система — об'єднання бібліотек у єдине структурно-цілісне утво­рення, куди входить центральна бібліотека.

Стаття 2. Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу

Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу базується на Конституції України і складається з Основ законодав­ства України про культуру, цього Закону, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких на­дана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про бібліотеки і бібліотеч­ну справу, то застосовуються прави­ла міжнародного договору.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюєть­ся на мережу діючих бібліотек усіх форм власності та підпоряд­кування й організацію бібліотеч­ної справи.

Розділ ІІ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

 

Стаття 4. Державна політи­ка в галузі бібліотечної справи

Основою державної політи­ки в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бі­бліотечне обслуговування, забез­печення загальної доступності до інформації та культурних ціннос­тей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове корис­тування бібліотеками.

Держава:

- підтримує бібліотечну справу та її розвиток шляхом га­рантованого фінансування бібліо­тек, пільгової податкової, кре­дитної та цінової політики;

- фінансує створення інфор­маційних мереж і телекомуніка­ційних систем для інформацій­ного обміну, входження у світові глобальні комп'ютерні мережі, об'єднання та забезпечення до­ступності розподілених бібліо­течних ресурсів;

- стимулює взаємовикористання бібліотечних ресурсів через систему міжбібліотечно­го абонемента, зведених ката­логів, депозитаріїв, обмінних бібліотечних фондів, інтеграцію бібліотек України у світовий Ін­формаційний простір;

-    координує діяльність бі­бліотек усіх форм власності, ре­гулює діяльність бібліотек, що є в державній і комунальній влас­ності, на основі кооперації;

-    забезпечує розвиток бібліо­течного обслуговування соціальне незахищених верств населення;

-    розробляє програми розвит­ку бібліотечної справи та забез­печує їх цільове фінансування;

-    створює умови для між­народного співробітництва бі­бліотек.

 

Розділ ІІІ

БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 

Стаття 5. Основи організа­ції та функціонування бібліо­течної системи України

Бібліотечна система України функціонує на основі скооперо­ваного комплектування фондів та обробки документів, довідково-пошукового апарату, взаємовикористання бібліотечних ресур­сів, а також організації науково-дослідної, науково-бібліографічної та науково-методичної роботи.

Стаття 6. Види бібліотек

За значенням бібліотеки поді­ляються на:

всеукраїнські загальнодер­жавного значення (національні, державні);

республіканські (Автономної Республіки Крим);

обласні;

міські;

районні;

селищні;

сільські.

За змістом бібліотечних фон­дів бібліотеки є:

універсальні;

галузеві;

міжгалузеві.

За призначенням бібліотеки поділяються на:

публічні (загальнодоступні);

спеціальні (академій наук, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій);

спеціалізовані (для дітей, юна­цтва, осіб з фізичними вадами).

Публічні, спеціальні та спе­ціалізовані бібліотеки можуть об'єднуватися у централізовані бібліотечні системи.

Стаття 7. Національна бі­бліотека України

Національна бібліотека Укра­їни           провідний державний культурний, освітній, науково-інформаційний заклад, що виконує функцію методичного та коорди­наційного центру з питань бібліо­текознавства, бібліографознавства, документознавства, бере участь у розробленні державної політики в галузі бібліотечної справи та реа­лізує її.

 Національна бібліотека Украї­ни володіє потужним фондом віт­чизняних і найважливіших науко­во значущих зарубіжних докумен­тів і задовольняє найрізноманіт­ніші потреби суспільства, сприяє розвитку науки, освіти, культури, здійснює міжнародне співробітни­цтво у формуванні та використанні світових бібліотечних ресурсів.

 Бібліотечний фонд націо­нальної бібліотеки України є національним культурним над­банням Українського народу, невід'ємною складовою части­ною культурної спадщини та пе­ребуває під охороною держави.

 Загальнодержавне спряму­вання діяльності національної бібліотеки України забезпечу­ється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.

Національна бібліотека Укра­їни має право на одержання обов'язкового безоплатного примір­ника документів згідно із законом.

 Статус національної надаєть­ся державній бібліотеці згідно із законодавством.

Стаття 8. Державна бібліотека

Державна бібліотека — бібліо­тека загальнодержавного значення, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконує функцію всеукраїнсько­го науково-дослідного, методич­ного та організаційного центру бібліотек відповідної галузі або категорій користувачів.

Державна бібліотека може бути універсальною, спеціаль­ною, спеціалізованою.

Державна бібліотека має пра­во на одержання обов'язкового безоплатного примірника доку­ментів згідно із законом.

Стаття 9. Центральні бібліотеки

 Центральні бібліотеки — го­ловні бібліотеки регіонів, які зобов'язані формувати, зберіга­ти та надавати в користування найбільш повне зібрання доку­ментів у межах своєї території, організовувати взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надавати методичну допомогу бібліотекам різних видів відпо­відних територій.

 Органи державної влади та органи місцевого самоврядуван­ня повинні забезпечувати пріо­ритетне додаткове бюджетне фі­нансування центральних бібліо­тек відповідно до обсягів їх ді­яльності.

 Центральні бібліотеки беруть участь у розробленні та реалізації державних і регіональних про­грам у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, створенні інформаційних мереж на основі єдиних стандар­тів обробки документів І обміну даних.

Стаття 10. Організація взаємодії бібліотек

 Для більш повного задоволен­ня потреб користувачів бібліотек в інформації, раціонального ви­користання бібліотечних ресур­сів органи державної влади та ор­гани місцевого самоврядування стимулюють взаємодію бібліотек і створюють умови для розвитку міжбібліотечного абонемента, зведених каталогів автоматизо­ваних баз даних, депозитаріїв.

 Забезпечення взаємодії бібліо­тек різних видів покладається на центральні бібліотеки відповід­них територій, якими є:

• на загальнодержавному рів­ні — національні та державні бі­бліотеки;

• в Автономній Республіці Крим — Республіканська універ­сальна наукова бібліотека імені І.Франка;

•   на обласному рівні — обласні універсальні наукові бібліотеки;

•   на міському рівні — міські публічні бібліотеки або централь­ні бібліотеки міської централізо­ваної бібліотечної системи;

• на районному рівні - ра­йонні бібліотеки або центральні бібліотеки районної централізованої бібліотечної системи.

Стаття 11. Взаємодія бібліо­тек України з підприємствами, установами та організаціями

 Бібліотеки України є скла­довою частиною Інформаційної системи держави.

З метою забезпечення раці­онального використання біблі­отечних ресурсів як складової частини інформаційних ресурсів держави бібліотеки взаємодіють з підприємствами, установами та організаціями, які мають бази да­них та діяльність яких пов'язана зі створенням, збиранням, оброб­кою, накопиченням та збережен­ням інформації.

 Взаємодія бібліотек з підприєм­ствами, установами та організаці­ями може здійснюватися в рамках державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, а та­кож на основі укладених угод.

Розділ IV

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІ­ДАЦІЇ БІБЛІОТЕК

 

Стаття 12. Створення бібліотек

 Бібліотеки створюються з урахуванням соціально-економічних, національних, культурноосвітніх і виробничих потреб суспільства згідно з соці­альними нормативами, встанов­леними відповідними органами державної влади.

 Бібліотеки можуть створюва­тися на основі усіх форм влас­ності, передбачених законами України. Засновниками бібліотек можуть бути органи державної влади, органи місцевого само­врядування, самоврядні органі­зації, фізичні та юридичні особи, у тому числі іноземні, в порядку, передбаченому законом.

 Бібліотека може не мати ста­тусу юридичної особи та перебу­вати у складі підприємства, уста­нови або організації.

 Бібліотека, що входить до складу централізованої бібліо­течної системи, може мати ста­тус юридичної особи.

 Бібліотека діє на основі ста­туту (положення), що затвер­джується її засновником (заснов­никами). У статуті (положенні) бібліотеки визначаються її ста­тус, форма власності, джерела фінансування, вид і профіль ді­яльності.

Стаття 13. Реєстрація бібліотек

Реєстрація бібліотек неза­лежно від форм власності прово­диться за місцем їх знаходження органами місцевого самовряду­вання у порядку, встановленому законодавством.

Бібліотека набуває статусу юридичної особи з дня її реє­страції.

Свідоцтво про реєстрацію бі­бліотеки є підставою для відкрит­тя рахунків в установах банків.

Бібліотеки, що не є юридич­ними особами, реєстрації не під­лягають.

У разі зміни форми власності або назви бібліотеки ЇЇ перере­єстрація здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Відмова в реєстрації бібліотеки може бути оскаржена до суду в по­рядку, встановленому законом.

 

Стаття 14. Реорганізація та приватизація бібліотек

Реорганізація бібліотек здій­снюється відповідно до законо­давства України.

Бібліотеки, що є юридични­ми особами, не підлягають при­ватизації.

У разі приватизації будівель, споруд, приміщень, в яких розмі­щені бібліотеки, що є у держав­ній або комунальній власності, та відмови нового власника надава­ти в користування займані бібліо­теками будівлі, споруди, при­міщення органи, що приймають рішення про приватизацію цих будівель, споруд, приміщень, за­безпечують бібліотеки будівля­ми, спорудами, приміщеннями, збудованими за спеціальними проектами, або іншими упоряд­кованими приміщеннями, що відповідають умовам обслугову­вання користувачів бібліотек і зберігання бібліотечних фондів.

У разі приватизації майна юридичної особи, в складі якої перебуває бібліотека, одночасно із зазначеним майном можуть бути приватизовані бібліотеч­ні фонди та майно, необхідне для її діяльності, за наявності зобов'язання нового власника продовжити подальше функціо­нування бібліотеки протягом десяти років. У разі відсутності такого зобов'язання зазначене майно не підлягає приватизації, а рішення щодо подальшого його використання приймається від­повідно до законодавства.

Стаття 15. Ліквідація бібліотек

Бібліотеки ліквідуються за рі­шенням:

• власника;

• засновника - за згодою власника;

• в інших випадках, передба­чених законодавством.

У разі ліквідації державних та комунальних підприємств, уста­нов, організацій, у складі яких перебувають бібліотеки, бібліо­течні фонди та майно, необхідне для діяльності бібліотеки, пере­даються до бібліотек, що є у дер­жавній та комунальній власності, згідно з рішенням відповідних органів виконавчої влади та ор­ганів місцевого самоврядування. Доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, що є у дер­жавній та комунальній власності, визначається відповідними орга­нами виконавчої влади та орга­нами місцевого самоврядування за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним ор­ганом виконавчої влади у сфері культури.

 

Розділ V

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ

 

Стаття 16. Бібліотечні фонди

 Бібліотечні фонди формують­ся відповідно до значення, скла­ду користувачів бібліотеки та виду бібліотеки як упорядковане зібрання документів.

 Державний бібліотечний фонд України складається з фон­дів бібліотек, що є у державній і комунальній власності, фондів бібліотек самоврядних органі­зацій, взаємопов'язаних ско­оперованим комплектуванням, єдиним довідково-пошуковим апаратом, системою депозитар­ного зберігання, перерозподілу та взаємовикористання фондів і відображає науковий, культур­ний, інформаційний потенціал суспільства.

 Особливо цінні, рідкісні до­кументи та колекції включають­ся до Державного реєстру націо­нального культурного надбання України згідно з положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

 Архівні документи, зібрані в бібліотеці, входять до складу Національного архівного фонду України згідно із Законом Укра­їни «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

Для документів, що внесені або підлягають внесенню до Дер­жавного реєстру національного культурного надбання України, та документів, що є унікальними документами Національного ар­хівного фонду України і зберіга­ються в бібліотеках, встановлю­ється особливий режим охорони, зберігання та використання.

 У разі, якщо бібліотека не забез­печує необхідні умови для збері­гання та використання документів, внесених до Державного реєстру національного культурного над­бання України, вони можуть бути передані іншим бібліотекам згідно з рішенням відповідних органів виконавчої влади за погодженням зі спеціально уповноваженим цен­тральним органом виконавчої вла­ди у сфері культури.

Стаття 17. Комплектування бібліотечних фондів

 Комплектування бібліотеч­них фондів здійснюється шляхом отримання обов'язкового примір­ника документів у порядку, вста­новленому законом, документів, що випускаються за цільовими програмами книговидання, при­дбання документів за готівко­вий і безготівковий рахунки, документообміну, отримання в дарунок, депонування та іншого безкоштовного одержання доку­ментів.

 Маловживані, але цінні в на­уковому та художньому відно­шенні документи передаються в бібліотеки-депозитарії. Порядок передачі зазначених документів у бібліотеки-депозитарії визнача­ється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.

Стаття 18. Облік, зберігання та використання документів

 Облік, зберігання та вико­ристання документів, що знахо­дяться в бібліотечних фондах, здійснюються відповідно до пра­вил, затверджених спеціально уповноваженим центральним ор­ганом виконавчої влади у сфері культури, та встановлених стан­дартів, технічних умов, інших нормативних документів.

 Власник (засновник) бібліо­теки зобов'язаний забезпечува­ти належні матеріально-технічні умови для зберігання та викорис­тання бібліотечних фондів.

Вилучення з бібліотечних фондів документів, у тому числі ветхих, тих, що втратили акту­альність, наукову та виробничу цінність або які мають дефект, дублетних здійснюється у по­рядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним ор­ганом виконавчої влади у сфері культури. Вилучення документів з бібліотечних фондів за ідеоло­гічними чи політичними ознака­ми забороняється.

 Документи, що не входять до Державного реєстру націо­нального культурного надбання України, можуть бути передані безкоштовно із фондів одних бі­бліотек іншим або реалізовані.

 

Розділ VI

ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА БІБЛІОТЕК

 

Стаття 19. Обов'язки бібліотек

 Бібліотеки своєю діяльністю забезпечують реалізацію прав громадян на бібліотечне обслу­говування, встановлених цим За­коном.

 Бібліотеки обслуговують ко­ристувачів бібліотеки згідно із правилами користування бібліо­текою, розробленими на основі типових правил, затверджених спеціально уповноваженим цен­тральним органом виконавчої влади у сфері культури.

 Використання бібліотеками відомостей про користувачів бі­бліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди не допускається.

 Бібліотеки, незалежно від форм власності, що мають у своїх фондах особливо цінні та рідкісні видання, колекції, від­несені до національного куль­турного надбання, забезпечують їх належне зберігання і несуть відповідальність за їх облік, включення до автоматизованих баз даних, а також державну ре­єстрацію.

 Бібліотеки, незалежно від форм власності, не мають права вилуча­ти та реалізовувати документи, віднесені до цінних і рідкісних ви­дань, унікальних документальних пам'яток, крім випадків, передба­чених законодавством.

 Бібліотеки зобов'язані звіту­вати про свою діяльність перед своїми засновниками та громад­ськістю.

 Бібліотеки, незалежно від форм власності та підпорядку­вання, зобов'язані виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

Стаття 20. Права бібліотек

Бібліотеки в порядку, перед­баченому їх статутами (положен­нями), мають право самостійно:

• визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;

• здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством, ра­хунки в установах банків, у тому числі валютні, встановлювати перелік платних послуг;

• визначати джерела комплек­тування своїх фондів;

•    встановлювати пільги для окремих категорій користувачів бібліотеки;

•    визначати при наданні ко­ристувачам бібліотеки докумен­тів розмір коштів, що переда­ються бібліотеці як забезпечення виконання зобов'язань щодо по­вернення одержаних у бібліотеці документів, у випадках, передба­чених правилами користування бібліотеками;

•    визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотек, у тому числі пені за порушення термінів користування документами;

•    визначати умови викорис­тання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними
та фізичними особами;

•    вилучати та реалізовувати документи зі своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів;

•    здійснювати у встановле­ному порядку співробітництво з бібліотеками та іншими уста­новами й організаціями інозем­них держав, вести міжнародний документообмін, бути членом міжнародних організацій, брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм роз­витку бібліотечної справи;

•    здійснювати іншу діяль­ність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не супе­речить законам.

 Бібліотека має право на за­хист створених нею баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності бібліотеки згідно із за­конодавством.

 

 

Розділ VII

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗА­ЦІЙ НА БІБЛІОТЕЧНЕ ОБ­СЛУГОВУВАННЯ

 

Стаття 21. Права громадян,

підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування Громадяни України неза­лежно від статі, віку, націо­нальності, освіти, соціального походження, політичних та ре­лігійних переконань, місця про­живання мають право на бібліо­течне обслуговування, яке може бути у формі:

• абонемента (у тому числі міжбібліотечного);

• системи читальних залів;

• дистанційного обслугову­вання засобами телекомунікації;

•  бібліотечних пунктів;

•  пересувних бібліотек.

 Громадяни України, підпри­ємства, установи та організації мають право вільного вибору бібліотек відповідно до своїх по­треб.

 Права громадян України, під­приємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування забезпечуються створенням мережі бібліотек та різноманіт­ністю їх видів, безкоштовністю основних бібліотечних послуг.

 Іноземці та особи без грома­дянства, що перебувають в Укра­їні на законних підставах, корис­туються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що і громадяни України.

Стаття 22. Права користувачів бібліотеки

 Доступ до документів та на­дання бібліотечних послуг корис­тувачам бібліотек здійснюються з додержанням вимог щодо за­безпечення охорони державної таємниці, забезпечення зберіган­ня фондів бібліотек, а також від­повідно до статутів (положень) бібліотек, правил користування бібліотеками.

 Користувачі бібліотек мають право:

• безоплатно користуватися інформацією про склад бібліо­течних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комер­ційних баз даних);

• безоплатно отримувати кон­сультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

• безоплатно отримувати у тимчасове користування доку­менти із фондів бібліотеки, крім
документів, придбаних за кошти, одержані від господарської ді­яльності бібліотеки;

•    одержувати документи або їх копії по міжбібліотечному або­нементу;

•    одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;

•   користуватися іншими вида­ми послуг, у тому числі на плат­ній основі;

•   брати участь у роботі біблі­отечних рад.

 Користувачі бібліотек з ва­дами зору мають право на одер­жання документів на спеціальних носіях Інформації через мережу спеціалізованих та інших загаль­нодоступних бібліотек.

Користувачі бібліотек дитячо­го та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування у загальнодоступних та спеціалізо­ваних бібліотеках.

Стаття 23. Обов'язки користувачів бібліотек

Користувачі бібліотек зобов'язані:

•    дотримуватися правил ко­ристування бібліотеками;

•    замінювати втрачені (по­шкоджені) документи, одержані з фондів бібліотек, рівноцінними
або відшкодовувати їх ринкову вартість у розмірах, встановле­них правилами користування бі­бліотекою.

 

Розділ VIII

УПРАВЛІННЯ БІБЛІО­ТЕЧНОЮ СПРАВОЮ

 

Стаття 24. Державне управ­ління бібліотечною справою

 Загальне методичне керівни­цтво бібліотеками та координа­цію їх роботи здійснює спеціаль­но уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері культури.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері культури:

- формує єдину державну політику щодо бібліотечної спра­ви в Україні;

- розробляє та реалізує дер­жавні програми в межах своєї компетенції та програми розвит­ку бібліотечної справи;

- сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;

- здійснює координацію ро­біт щодо об'єднання бібліотек в єдину бібліотечно-інформаційну систему;

- організує підготовку та перепідготовку бібліотечних ка­дрів, підвищення їх кваліфікації;

- здійснює контроль за ді­яльністю бібліотек, що є у дер­жавній і комунальній власності,
збереженням ними бібліотечного фонду України;

- сприяє науковим дослі­дженням, методичному забезпе­ченню бібліотечної справи;

- організує розробку держав­них бібліотечних стандартів, ін­струкцій, положень, інших нор­мативних документів;

- може заохочувати праців­ників бібліотечних закладів згід­но із законом.

 Міністерства та інші централь­ні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні бібліотеки, здійснюють керів­ництво підвідомчими їм бібліо­теками.

 Міністерства та інші цен­тральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпоряд­куванні бібліотеки, реалізують державну політику в галузі бі­бліотечної справи, визначають систему управління мережею підпорядкованих їм бібліотек, забезпечують координацію їх діяльності з бібліотечною систе­мою спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері культури.

Стаття 25. Участь громад­ськості у бібліотечній справі

Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь у фі­нансуванні програм розвитку бібліотечної справи, підтримці творчих починань у діяльності бібліотек, вирішенні соціальних і побутових проблем бібліотечних працівників. Це право реалізуєть­ся шляхом створення читацьких та наглядових рад бібліотек, бла­годійних організацій, розвитку спонсорства, меценатства, інших форм благодійництва.

 

Розділ IX

ФІНАНСУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МАЙНОВІ

ПРАВА БІБЛІОТЕК

 

Стаття 26. Фінансування бібліотек

 Основними джерелами фі­нансування бібліотек державної і комунальної форм власності є кошти відповідно державного та місцевих бюджетів; бібліотек, за­снованих на інших формах власності, — кошти засновників.

 За рахунок коштів держав­ного та місцевих бюджетів здій­снюються фінансування розроб­ки і реалізації програм розвитку бібліотечної справи, будівництво та реконструкція бібліотечних будівель, споруд, приміщень, розвитку дистанційного обслуго­вування засобами телекомунікацій, інших форм обслуговування жителів віддалених районів, осіб з фізичними вадами.

 Суми витрат на поповнення бібліотечних фондів у Державно­му бюджеті України та місцевих бюджетах виділяються окремим рядком.

 Додаткове фінансування бі­бліотек може здійснюватися за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, у тому числі Іноземних, за рахунок коштів, одержаних бібліотеками від гос­подарської діяльності, надання бібліотеками платних послуг, пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством. Розмір коштів, що надходять з додаткових джерел фінансуван­ня, не підлягає обмеженню, ці кошти не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні об­сягів бюджетного фінансування на наступний рік І повинні ви­користовуватися виключно на здійснення статутної діяльності бібліотеки (придбання літерату­ри, технічних засобів тощо).

 Фінансування приватних бі­бліотек здійснюється за рахунок коштів власника та інших дже­рел, не заборонених законодав­ством.

Стаття 27. Матеріально-технічне забезпечення бібліотек

 Забезпечення бібліотек будів­лями, спорудами, приміщення­ми, збудованими за спеціальни­ми проектами, або іншими упо­рядкованими приміщеннями, що відповідають умовам обслуго­вування користувачів бібліотек, зберігання бібліотечних фондів, відповідними засобами механі­зації та автоматизації бібліотеч­них процесів, розмножувальною технікою, іншим обладнанням та транспортом здійснюється їх власником (засновником).

 Забороняється переміщення бібліотек без надання рівноцін­ного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів.

Стаття 28. Майнові права бібліотек

 Держава гарантує захист май­нових прав бібліотек усіх форм власності.

 Земельні ділянки, на яких роз­ташовані бібліотеки, що є у дер­жавній І комунальній власності, передаються їм у безстрокове користування відповідно до зе­мельного законодавства.

 Бібліотечний фонд, будівлі, споруди, приміщення, обладнан­ня та інше майно, що є держав­ною або комунальною власністю та передане засновником бібліо­текам державної і комунальної форм власності, належить їм на праві оперативного управління.

 Будівлі, споруди, приміщення, майно, бібліотечні фонди, закріп­лені за державними бібліотеками на праві оперативного управління, є державною власністю, незалеж­но від місця їх знаходження.

Стаття 29. Господарська діяльність бібліотек

 Бібліотеки здійснюють госпо­дарську діяльність відповідно до законодавства та їх статутів (по­ложень).

 Бібліотеки мають право само­стійно розпоряджатися відповід­но до законодавства доходами від господарської діяльності, у тому числі від надання платних послуг, і майном, придбаним за рахунок цих доходів.

 Бібліотеки, що безкоштовно надають основні бібліотечні по­слуги, в порядку, передбаченому законом, звільняються від опо­даткування доходів, отриманих від надання платних послуг.

 

Розділ X

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕК

 

Стаття 30. Соціальні гаран­тії працівників бібліотек

 На працівників бібліотек, неза­лежно від форм власності та ста­тусу бібліотеки, поширюються га­рантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення.

 Працівникам бібліотек, які працюють у селах і селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали у бібліотеках у цих населених пунктах і прожива­ють у них, держава відповідно до законодавства забезпечує без­оплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

 Працівникам бібліотек мо­жуть встановлюватися надбавки та доплати в межах затверджено­го фонду оплати праці працівни­ків бібліотек.

 Підприємства, установи та ор­ганізації за рахунок власних ко­штів можуть у колективних дого­ворах встановлювати працівни­кам бібліотек додаткові пільги.

 Працівники бібліотек мають право на доплату за вислугу ро­ків у порядку, встановленому Ка­бінетом Міністрів України.

Розділ XI

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

 

Стаття 31. Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи

Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи здій­снюється на основі міжнародних договорів України, Основ за­конодавства України про куль­туру, цього Закону та інших нормативно-правових актів.

 

Розділ XII

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ

 

Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про бібліотечну справу

Особи, винні в порушенні законодавства про бібліотечну справу, несуть відповідальність згідно із законом.

 

Розділ XIII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей Закон набирає чиннос­ті з дня його опублікування.

2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони ді­ють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня на­брання чинності цим Законом:

-    підготувати та подати до Верховної Ради України пропо­зиції про внесення змін до зако­нів України, що випливають із цього Закону;

-    розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

-    забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

4. Пункт 5.1 статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №21, ст.156, № 51, ст. 305; 1998 р., № 10, ст. 37, № 18, ст. 95, № 33, ст.224; 1999р., №35, ст.302, №38, ст. 340, № 39, ст. 357; зі змінами, внесеними Законом України від 17 лютого 2000 року № 1460-ПІ, доповнити підпунктом 5.1.23 та­кого змісту:

«5.1.23. надання бібліотеками, що є у державній і комунальній власності, платних послуг фізич­ним і юридичним особам».

      

Про віднесення до бібліотечних фондів

 

ЛИСТ Державного казначейства України від 22.09.2005 р. № 07-04/1827-7745

   

Державне казначейство Укра­їни розглянуло лист Центральної державної науково-технічної бі­бліотеки гірничо-металургійного комплексу України від 31.08.2005 № 56 про застосування коду еконо­мічної класифікації при придбанні періодичних видань бібліотекою і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до Закону Украї­ни «Про бібліотеки і бібліотечну справу» бібліотечний фонд - упорядковане зібрання докумен­тів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечні фонди формуються відповідно до значення, складу ко­ристувачів бібліотеки та виду бі­бліотеки як упорядковане зібрання документів.

Економічна класифікація ви­датків бюджету розмежовує видатки за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками. Здій­снення видатків за їх економічною сутністю регулює наказ Держав­ного казначейства України від 04.11.2004 р. № 194 «Про затвердження Роз'яснень щодо застосу­вання економічної класифікації видатків бюджету».

В абзаці 17 Роз'яснень до за­стосування коду економічної класифікації 2110 «Придбання обладнання і предметів довго­строкового користування» ви­значено: «за вказаним кодом здійснюються витрати на поповнення книг для бібліотечних фондів», тобто, якщо періодичні видання (газети, журнали) є бібліотечними фондами, видатки на їх придбання здійснюються за зазначеним вище кодом.

У випадку, якщо періодичні видання не відносяться до бібліо­течних фондів, видатки на їх при­дбання необхідно проводити за КЕКВ 1131 «Предмети, матеріа­ли, обладнання та інвентар».

Віднесення періодичних ви­дань та іншої літератури до бібліо­течних фондів повинно регламен­туватися відомчими нормативни­ми актами. Відповідальність щодо розподілу періодичних видань на «бібліотечний фонд» та «не бібліотечний фонд» покладається ви­ключно на розпорядника бюджет­них коштів.

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури

 

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки Україні

від 15.06.1995 р. № 119-21

      

І. Доставка та розповсю­дження навчальної літератури

1.   Відповідно до галузевої системи книгодоставки, ство­реної за рішенням колегії Міністерства освіти України від 26.01.94 № 20/1-1-20, постачан­ня підручників для шкіл, про­фесійних та вищих навчальних закладів здійснюється до облас­них центрів, міст Києва і Севастополя через оптово-роздрібні підприємства:          Харківське, Київське, Львівське, а також видавничо-торговельну фірму «Перун» (м. Ірпінь) і підприєм­ство «Освіта» (м. Вишневе).

2. В обласних центрах, містах Києві і Севастополі підручники надходять на адресу місцевих підприємств, з якими обласні (міські) управління освіти ма­ють угоди на доставку книг до навчальних закладів.

3.   Розрахунки з підприєм­ствами за доставлену літературу до областей (міст Києва і Севастополя) здійснює Методично-видавничий центр організації випуску та доставки освітян­ської літератури. Розрахунки з підприємствами за доставлені підручники до навчальних закладів проводять обласні (місь­кі) управління освіти відповідно до укладених угод.

4.  Після випуску підручника видавництво подає Методично-видавничому центру наряд-повідомлення із зазначенням автора, назви книги, класу, тира­жу, вартості одного примірника та кількості примірників в одній пачці. Після одержання наряду-повідомлення Методично-видавничий центр надсилає підприємству рознарядку на відван­таження підручників чи посібників до областей. Розподіл книг між школами та профтехучили­щами проводиться за рознаряд­ками місцевих органів освіти, а між ВНЗ — за рознарядками Інституту системних досліджень освіти України. Вищеназваний Центр щомісяця інформує об­ласні (міські) управління освіти про випущені підручники на від­повідний навчальний рік та ви­ділену їм кількість.

5. Видані підручники до­ставляються підприємствами до обласних центрів, міст Києва і Севастополя не пізніше як через місяць після їх надходження на книжкові бази. До навчальних закладів надходять протягом 10—20 днів.

6. У супровідних докумен­тах на відвантажену літературу чітко зазначаються автор, назва підручника, клас, кількість при­мірників, що виділена відповід­ній області з поміткою «оплачено» Методично-видавничим центром, кількість пачок та вар­тість одного примірника. Від­вантажені підручники відпуска­ються суворо за рознарядками тільки школам, професійним і вищим навчальним закладам.

Методична і дидактична літера­тура закуповується для бібліотек цих закладів за рахунок місцево­го бюджету, інших доброчинних джерел фінансування.

7. Харківське, Київське і Львівське оптово-роздрібні підприємства, видавничо-торговельна фірма «Перун» та підприємство «Освіта» по­дають бухгалтерії Методично-видавничого центру до 10 числа поточного місяця звітні доку­менти про використання коштів, перерахованих їм на відванта­ження книг до областей. Після цього бухгалтерія у триденний термін перераховує підприєм­ствам аванс на виконання робіт у поточному місяці.

II. Комплектування та об­лік навчальної літератури

1.   До бібліотечного фонду шкіл і профтехучилищ заклада­ються всі підручники і навчальні посібники (у тому числі пробні та експериментальні), а також словники, математичні таблиці, збірники задач і вправ, розмов­ники для учнів і вчителів, випу­щені державними і недержавни­ми видавництвами.

2.   Не підлягають оприбутку­ванню окремі види навчальної літератури: зошити, календарі, програми, періодичні видання, брошурна та аркушеві продукції тощо.

3.   Навчальна література, що закладається до бібліотечних фондів, друкується раз на чо­тири роки: у рік закладення до фондів 120 відсотків і через рік до друк 40 відсотків.

4.   Деякі підручники, що вико­ристовуються у школі чи проф­техучилищі один-два рази на
тиждень, можуть випускатися лише один раз на чотирирічний цикл фондування тиражем менше 160 відсотків контингенту учнів.

5. Фінансування заходів, пов'язаних зі створенням, попов­ненням і використанням бібліотечних фондів шкільної літератури, здійснюється за ра­хунок державного бюджету і централізується Міністерством освіти. Ця література може та­кож закуповуватися до бібліо­тек шкіл, професійних та вищих навчальних закладів за рахунок місцевих бюджетів, спонсор­ських та інших добродійних джерел фінансування.

6. Бібліотечний підручниковий фонд щорічно поповню­ється необхідними книгами, які використовуються не менше чотирьох років, обліковується і зберігається окремо від фонду бібліотеки.

7.   Облік бібліотечного фонду шкільних підручників повинен сприяти його збереженню, пра­вильному формуванню і вико­ристанню, відображати надхо­дження, вибуття, загальну кіль­кість і розподіл їх по класах.

8.   Обліку підлягають усі види шкільних і вузівських підручни­ків, закладених до бібліотечного фонду, за винятком видань, не оприбуткованих бухгалтерією. До процесу обліку фонду

відносяться: прийом, штемпелювання, реєстра­ція надходження, переміщення підручників, їх вибуття, а також підбиття підсумків щодо руху фонду і його переліку. Усі операції з обліку бібліотечного фонду здій­снюються бібліотекарем.

9.   Облік підручників ведеться груповим способом і відобража­ється у «Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду шкільних підручників» (не публікується. — Ред., а також у реєстраційній картотеці руху підручників на картках стан­дартного розміру (не публікується. — Ред. Карт­ки з коротким бібліографічним списком видань (автор, назва, видавництво) розставляються у картотеці по класах, а в них — за алфавітом назв підручників.

10.   На титульному аркуші кожного примірника підручника над вихідними даними ставиться спеціальний штемпель, що вка­зує на назву і номер школи.

11. Перед початком навчаль­ного року бібліотекар видає підручники вчителям початкових класів, класним керівникам 5—11-х класів на їхній окре­мий читацький формуляр із за­значенням автора, назви під­ручника, року видання, кіль­кості примірників. Одержавши підручники, учителі та класні керівники разом із бібліоте­карем мають вести їх облік, обов'язково відмічаючи стан збереження видань. (Педаго­гічна рада навчального закладу може внести зміни в цей пункт відповідно до встановленої у школі системи.)

12. Непридатні для користу­вання підручники списуються комісією, до складу якої входять директор школи або його за­ступник, бібліотекар, 1—2 учи­телі, працівник бухгалтерії, яка обслуговує школу. В акті на списання зазначається автор і назва підручника, рік видання, ціна, кількість примірників, що списуються, і сума. Кількість списаних за актом примірників підручників і залишена кількість реєструються у «Книзі сумарно­го обліку бібліотечного фонду шкільних підручників» і в «Ре­єстраційній картотеці руху під­ручників».

13.   Списані згідно з актом підручники передаються до ор­ганізацій по заготівлі вторсировини. Кошти, одержані від зданих підручників, перерахову­ються на відповідний розрахун­ковий рахунок школи і можуть бути використані для придбан­ня необхідної навчальної, про­грамової художньої літератури та службових потреб бібліоте­ки. Окремі списані книги при необхідності передаються до навчальних кабінетів або ж використовуються для ремонту ді­ючих підручників.

14.   За організацію роботи щодо створення і своєчасного поповнення бібліотечного фонду шкільних підручників відпо­відає директор школи.

15.   Безпосередню роботу з бібліотечним фондом підруч­ників у школі веде бібліотекар, а за його відсутності — інший працівник, призначений дирек­тором школи. Додаткова опла­та відповідальному за роботу з бібліотечним фондом шкільних підручників проводиться відпо­відно до чинного законодавства.

16.   Директор школи та його заступники, педагогічний і учнівський колективи проводять систематичну роботу щодо збе­реження бібліотечного фонду, організовують огляди-конкурси книг, гуртки палітурної справи з ремонту підручників тощо.

17.   Бібліотекар школи при видачі підручників із бібліо­течного фонду для вступників до вищих навчальних закладів керується вимогами, встановле­ними педагогічною радою або батьківським комітетом відпо­відного навчального закладу.

18. Учні 1—11-х класів зобов'язані бережливо стави­тися до підручників і нести за них відповідальність. Якщо під­ ручник загублено або зіпсовано учнем і використовувався він не більше одного року, то батьки сплачують його повну вартість, виходячи із діючого ціноутво­рення на період розрахунку за втрачений підручник. Якщо ж підручник використовувався більше одного року, то спла­чують п'ятдесят відсотків його вартості. Одержані кошти вно­сяться на розрахунковий рахунок школи і можуть бути використа­ні для поповнення бібліотечно­го фонду. В окремих випадках із дозволу директора школи замість загублених або зіпсованих підручників до бібліотеки може бути повернута рівноцінна на­вчальна чи художня література (рівноцінність запропонованих книг визначає бібліотекар).

Повернуті книги взамін загублених реєструються у «Книзі обліку».

 

 

Довідка за результатами стану роботи бібліотеки ___________________________________________,

(назва закладу)

відповідно до наказу ДО ВМР «Про проведення паспортизації бібліотек закладів освіти міста» від 21.09.2011 р. за №164

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

 

1. Графік роботи бібліотеки

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

2. Технічна характеристика приміщень

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

3. Технічна характеристика книгосховища

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

 

 

ІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

1. Бібліотечне обладнання (стелажі, кафедри, столи, книжкові шафи, вітрини, каталожні шафи)

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

2. Оргтехніка, засоби зв’язку (комп'ютер, принтер, сканер, доступ до Інтернету, копіювальна техніка)

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

 

 

 

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБІЛОТЕКИ

 

1. Освіта бібліотечних працівників

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

2. Атестація бібліотечних працівників, підвищення кваліфікації

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

3. Участь бібліотечних працівників у конкурсах

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

4. Володіння комп'ютером

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

 

 

ІV. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

 

1. Правила користування бібліотекою

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

2. Паспорт бібліотеки

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

3. Посадові інструкції

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

4. Планово-звітна документація

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

5. Інструктивно-нормативні документи (папка, картотека)

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

 

 

 

V. ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ

 

1. Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

2. Книга сумарного обліку підручників

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

3. Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

4. Папка копій рахунків і накладних

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

5. Папка руху фондів

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

6. Зошит обліку подарункових видань

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

7. Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на замі­ну загублених

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

8. Зошит обліку дидактичних документів

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

9. Журнал видачі підручників по класах

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

10. Щоденник роботи бібліотеки

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

11. Електронний каталог підручників

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

VI. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

 

1. Основний бібліотечний  фонд (розстановка фонду по ББК, оформлення)

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

2. Фонд підручників (розстановка, оформлення)

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

3. Періодичні видання

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

4. Абетковий каталог

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

5. Систематичний каталог

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

6. Електронний каталог основного фонду

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

7. Систематичний картотека статей

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

8. Тематичні картотеки

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

 

 

VII. РОБОТА З КОРИСТУВАЧАМИ

 

1. Виставкова діяльність

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

2. Бібліографічна та інформаційна робота (списки нових надходжень, інформаційні бюлетені, тематичні тижні, рекомендаційні списки, бібліотечно-бібліографічні заняття)

 

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

3. Ведення формулярів

Високий

 

 

Достатній

 

Середній

 

Низький

 

 

Методист з бібліотечних фондів

 

 

 

 

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА БІБЛІОТЕКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(в якості моделі для розроблення аналогічних інструкцій, на місцях)

 

1. Загальні положення

1.1.Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Завідувач) підпорядковується безпосе­редньо директору.

1.2. Завідувач призначається і звільняється з посади директором загальноосвітнього навчального закладу.

1.3. На посаду Завідувача бібліотеки призначаються фахівці:

 

— з вищою бібліотечною освітою без урахування стажу роботи;

— з вищою педагогічною або середньою спеціальною освітою І стажем роботи не менше 3 років.

 

1.4. У своїй діяльності Завідувач керується чинним законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу;
постановами Уряду України, які визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з питань біб­ліотечної роботи; правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; Статутом і Правилами внутрішньо­го трудового розпорядку навчального закладу, даною Інструкцією.

                                                                        2. Обов'язки

2.1. Розробляє та затверджує Правила користування бібліотекою згідно з Типовими правилами користування бі­бліотекою.

2.2. Розподіляє посадові обов'язки бібліотечних працівників та подає їх на затвердження директору навчального закладу.

2.3. Складає плани та звіти роботи бібліотеки відповідно до планів навчально-виховної роботи навчального закладу.

2.4. Формує   бібліотечний   фонд:   комплектує  фонд   програмними   творами,   навчальною   літературою,  довідково-енциклопедичними виданнями.

2.5. Організовує бібліотечний фонд:

—здійснює облік документів (надходження, видачу, вибуття);

—проводить технічне обробляння документів;

—організовує розміщення і зберігання фонду;

— перевіряє правильність розстановки документів;

— проводить періодичні перевірки фонду.

 

2.6. Веде роботу з підручниками:

— опрацьовує перелік рекомендованих підручників, замовляє їх та контролює надходження; аналізує забезпеченість учнів підручниками;

—організовує розміщення і зберігання  підручників у окремому приміщенні; забезпечує своєчасну видачу та збір підручників.

2.7. Організовує та редагує довідково-бібліографічний апарат.

2.8.Забезпечує диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування:

— обслуговує учнів, педагогічний колектив та батьків на абонементі й в читальному залі організовує та проводить пов'язану з цим роботу;

— складає рекомендаційні списки програмних творів та творів для позашкільного читання;

— популяризує видання за допомогою індивідуальних та масових форм роботи спільно з педагогічним колективом;
складає колективні та індивідуальні плани читання:

— формує у користувачів навички незалежного бібліотечного користування, забезпечує знайомство кожної вікової групи учнів з мінімумом бібліотечно-бібліографічних знань;

— вивчає читацькі запити, проводить анкетування;

— консультує батьків і педагогів з питань читання літератури учнями та родинного літературного читання.

2.9. Сприяє роботі гуртків, учнівських товариств, які працюють у навчальному закладі.

2.10. Організовує забезпечення бібліотеки необхідною бібтехнікою, обладнанням тощо.

2.11. Організовує роботу ради бібліотеки, активу та бібліотечних учнівських гуртків, клубів.

2.12. Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології.

2.13. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.

3. Права

Завідувач бібліотеки має право:

3.1.Знайомитись з планами навчально-виховної роботи.

3.2.Проводити заходи щодо відшкодування збитків, спричинених фонду бібліотеки з вини користувачів або у зв'язку з нестачею, втратою чи псуванням документів.

3.3.Працювати в складі педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

3.4.Брати участь у роботі районною методичного об'єднання, семінарах, нарадах і конференціях з питані, роботи біблі­отек.

3.5.Проводити роботу щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами.

3.6.Установлювати зв'язки з іншими бібліотеками.

3.7.На представлення працівників до різних форм заохочення.

4. Відповідальність

Завідувач бібліотеки несе відповідальність за:

4.1. Своєчасну підготовку планової та звітної документації.

4.2. Достовірність бібліотечної документації (інвентарна книга, книга сумарного обліку, щоденники роботи, акти надхо­дження та списання документів тощо).

4.3. Дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання працівниками бібліотеки обов'язків, передбачених по­садовою інструкцією.

4.4. Дотримання у бібліотеці належного санітарно-гігієнічного стану і правил протипожежної безпеки.

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БІБЛІОТЕКАРЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(в якості моделі для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)

1. Загальні положення

1.1. Бібліотекар загальноосвітньою навчального закладу підпорядкований безпосередньо завідувачу бібліотеки.

1.2. Бібліотекар призначається і звільняється з посади директором загальноосвітнього навчального закладу за поданням завідувача бібліотеки.

1.3. На посаду бібліотекаря призначаються фахівці з вищою або середньою спеціальною освітою без урахування стажу роботи.

1.4. У своїй діяльності бібліотекар керується чинним законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України, які визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з питань біб­ліотечної роботи; правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; Статутом І Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, даною Інструкцією.

2. Обов'язки

2.1. Сприяє формуванню бібліотечного фонду (вивчає стан фонду та читацький попит).

2.2. Бере участь в організації бібліотечного фонду:

—здійснює технічне обробляння отриманих документів;

—перевіряє правильність розстановки фонду;

—здійснює заходи щодо збереження бібліотечного фонду, проводить його періодичні перевірки;

—забезпечує належний контроль за документами, що видані користувачам.

2.3.Веде та редагує довідково-бібліографічний апарат.(каталоги)

2.4.Забезпечує диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування:

—обслуговує учнів, педагогів і батьків на абонементі та в читальному залі;

—формує у користувачів навички незалежного бібліотечного користування, вчить грамотному пошуку інформації за ка­талогами, сприяє розвитку самостійності користувача в пошуку та оброблянні інформації;

—веде індивідуальну та масову роботу з користувачами (бесіди, огляди, літературні вечори, читацькі конференції то­що), яка стимулює читання;

—проводить аналіз читацьких формулярів;

— консультує педагогів і батьків з питань читання учнів та родинного читання.

 

2.5. Сприяє роботі учнівських об'єднань, товариств, які працюють у навчальних закладах.

2.6. Веде облік виконаної роботи (щоденник роботи бібліотеки).

2.7. Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології".

2.8. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.

2.9. Вивчає документи, що характеризують стан бібліотек освітянської галузі.

2.10. Виконує окремі додаткові доручення професійного характеру.

3. Права

3.1. Брати участь в ознайомленні з планами навчально-виховної роботи закладу і плануванні роботи бібліотеки.

3.2. Брати участь у роботі районного методичного об'єднання. Брати участь у семінарах і конференціях з питань бібліо­течної роботи.

3.3. На представлення до різних форм заохочення.

4. Відповідальність

Бібліотекар несе відповідальність за:

4.1. Дотримання виробничої й трудової дисципліни, виконання обов'язків, передбачених посадовою інструкцією.

4.2. Збереження фонду бібліотеки.

4.3. Достовірність бібліотечної документації (Інвентарна книга, книга сумарного обліку, щоденники роботи, акти надхо­дження та списання документів).

4.4.  Дотримання у бібліотеці належного санітарно-гігієнічного стану і правил протипожежної безпеки.

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бібліотекаря

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дана інструкція для бібліотекаря є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконання ним робіт, визначених його функціональними обов’язками на даному робочому місці.

 

1.2. До роботи бібліотекарем допускаються після вивчення даної інструкції особи, які пройшли попередній медичний огляд, встановлений курс навчання за даною професією, а при необхідності стажування протягом 2-15 змін під керівництвом досвідчених працівників, пройшли вступний та первинний (на робочому місці) інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, інструктаж і перевірку знань з електробезпеки і отримали ІІ кваліфікаційну групу.

 

1.3. В процесі роботи бібліотекар проходить повторний інструктаж на робочому місці 1 раз в 6 місяців.

 

1.4.  Робоче місце бібліотекаря повинно бути забезпечене необхідним обладнанням (в т.ч. зручним кріслом для відпочинку) та утримуватись у чистоті, при необхідності бібліотекарю видається безоплатно спецодяг та спецвзуття.

 

1.5. При виконанні робіт на даному робочому місці має місце вплив таких шкідливих факторів:

 

 •         Ураження електричним струмом;

 

 •         Травмування  колючими та ріжучими предметами.

 

1.6.  Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, не пов’язаної з його прямими обов’язками, якщо створилась небезпечна для його життя ситуація, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

 

Бібліотекар зобов’язаний:

 

1.7. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

1.8. Утримувати в чистоті робоче місце.

 

1.9. Застосовувати спецодяг та засоби  індивідуального захисту.

 

1.10. Періодично проходити медичне обстеження.

 

1.11. Виконувати тільки ту роботу, за якою пройдено інструктаж з охорони праці і до якої допущена.

 

1.12.  Бережливо відноситись до устаткування і обладнання та використовувати його за призначенням.

 

1.13.  При виявленні будь-яких несправностей обладнання, повідомити про це  керівництво і до усунення неполадок  до роботи не приступати.

 

1.14.  Знати і виконувати вимоги нормативних актів, інструкцій з охорони праці, правил користування засобами колективного та індивідуального захисту.

 

1.15. Забороняється приступати до роботи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також в хворобливому або стомленому стані.

 

1.16. Співпрацювати з керівництвом підприємства у справі створення безпечних і нешкідливих умов праці, повідомляти про порушення вимог охорони праці і пожежного режиму.

 

1.17. Виконувати вимоги пожежної безпеки, знати розміщення та вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

 

1.18. Кожен працівник повинен знати місце знаходження медичної аптечки, вміти  користуватись медикаментами з аптечки і надавати першу долікарську допомогу.

 

1.19. При травмуванні зверніться за медичною допомогою і повідомте про це адміністрацію (керівника). Вимагайте складання акту за формою Н-1.

 

1.20.  Особи, які порушили вимоги даної інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

 

2.1. Привести в порядок свій одяг і волосся.

 

2.2. Підготувати до роботи своє робоче місце:

 

2.2.1.  прибрати всі сторонні предмети;

 

2.2.2. перевірити справність офісної техніки, штепсельних вилок і штепсельних     розеток (трьохконтактних), наявність і справність заземлення;

 

2.2.3. перевірити справність інвентаря, розмістити його в зручному для роботи місці та  порядку.

 

2.3. Оглянути робоче місце, впевнитись, що робоче місце достатньо освітлене, підлога на робочому місці справна, суха і чиста (неслизька).

 

2.4. Про виявлені несправності повідомити адміністрацію підприємства. Приступати до роботи дозволяється лише після їх усунення.

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 

3.1. Робоче місце бібліотекаря повинно бути зручним для працівника і для відвідувачів, повинно мати відповідне освітлення, утримуватись в чистоті і порядку. Не дозволяється захаращувати  його сторонніми предметами.

 

3.2.  Не припускатись поспішності у роботі, працювати з дотриманням безпечних прийомів і методів праці.

 

3.3.  Не допускати переохолодження тіла від руху повітря (протягів, вентиляції) для запобігання можливого захворювання.

 

3.4.  Не підіймати і не переносити вантаж вище встановленої для жінок норми – 10 кг при чергуванні з іншою роботою, і 7 кг при підійманні постійно протягом робочої зміни. Сумарна маса переміщеного вантажу упродовж зміни не повинна перевищувати: – з робочої поверхні – 350 кг, з підлоги – 175 кг.

 

3.5. Під час роботи бібліотекар не повинен займатись сторонніми справами,  розмовами, відволікати від роботи інших працівників.

 

3.6. Не допускати забруднення підлоги.

 

3.7. Строго дотримуватись заходів по дотриманню протипожежного режиму.

 

3.8. При стелажному зберіганні більш важкі книги розміщувати на нижніх полицях. Для знімання книг з верхніх полиць користуйтесь розсувними драбинами або приставними драбинами, з гумовими або залізними накладками. Кут нахилу при встановленні приставної драбини не повинен перевищувати 60°. Приставні драбини повинні бути міцні і стійкі. При користуванні розсувними драбинами переконайтесь в надійності з’єднань.

 

3.9.  Не можна користуватися замість драбин випадковими предметами (ящики, стільці, та інші предмети).

 

3.10.  При неможливості надійно встановити драбину на гладких підлогах, біля основи драбини необхідно поставити працівника, яки має підтримувати драбину.

 

3.11. Використовувати інструмент та інвентар тільки за призначенням.

 

3.12.  Не допускати скупчення сторонніх предметів на  робочому місці.

 

3.13. При використанні електричного та іншого обладнання, устаткування, апаратів, засобів механізації і пристосувань бібліотекар повинен керуватись правилами та інструкціями, що викладені в паспортах (технічних описах) на ці прилади і апарати, обладнання, устаткування.

 

3.14.  Перед вмиканням електроприладів та іншого електроустаткування бібліотекар повинен перевірити відповідність напруги приладу (вказується в паспорті приладу) напрузі в живлячій електромережі, а також наявність заземлення.

 

3.15. Не залишати офісну техніку  включену  в електромережу  без нагляду.

 

3.16.  Відключити офісну техніку від мережі живлення при перебоях в подачі електроенергії, під час грози тощо.

 

3.17. При виявлені несправностей під час роботи офісної техніки, обладнання необхідно викликати спеціаліста, який здійснює її сервісне обслуговування. Забороняється ліквідовувати несправності самому, чи доручати цю роботу стороннім особам.

 

Забороняється в приміщеннях:

 

3.18. Працювати на несправному обладнанні та з несправним заземленням.

 

3.19. Працювати при недостатньому освітленні.

 

3.20.  Вмикати електроустаткування мокрими руками.

 

3.21. Відкривати і знімати запобіжні пристосування, огородження під час роботи устаткування, обладнання тощо.

 

3.22.  Користуватись обладнанням, устаткуванням, приладами, апаратами тощо без попереднього навчання роботи з ними.

 

3.23.  Самостійно усувати несправності устаткування, обладнання, при виявленні несправностей негайно припинити роботу і викликати спеціаліста, що здійснює їх обслуговування.

 

3.24. Користуватись саморобними електронагрівальними приладами.

 

3.25. Підіймати і переносити самому вантаж, що перевищує допустимі норми (для жінок 7-10 кг).

 

3.26. Палити та приймати їжу на робочому місці, це слід робити в спеціально відведених місцях.

 

3.27. Використовувати відкрите полум’я, легкозаймисті та горючі речовини, кислоти, ртуть, інші сильнодіючі та отруйні речовини.

 

4.   ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

 

4.1 Привести в порядок своє робоче місце.

 

4.2 Вимкнути освітлення, відключити працюючу офісну техніку від  електромережі.

 

4.3  Повідомити адміністрацію про несправності обладнання, що виникли  під час роботи і про прийняті заходи щодо їх усунення.

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 

5.1.  При виникненні аварійної ситуації працівник повинен:

 

5.1.1. Припинити роботу, виключити верстати, машини, обладнання, усунути джерело небезпеки, якщо це можливо, покинути небезпечну зону.

 

5.1.2. Попередити працюючих про небезпеку.

 

5.1.3. Повідомити керівника  підприємства про виникнення аварійної ситуації.

 

5.1.4. Допомагати в усуненні аварійної ситуації.

 

5.1.5. При виникненні пожежі вжити заходи щодо її гасіння з допомогою вогнегасників та інших засобів, також негайно викликати пожежну охорону (за номером 01) і повідомити керівництво.

 

5.2. При нещасних випадках з людьми необхідно надати першу долікарську допомогу, викликати швидку медичну допомогу за тел. – 03, поставити до відома керівництво, вжити заходи для збереження обставин при яких трапився нещасний випадок, якщо це не створює загрози для життя і здоров’я інших працівників.

 

5.3.  У випадку загоряння необхідно:

 

5.3.1. зачинити вікна, кватирки, відключити електроприлади, вентиляцію, винести у безпечне місце горючі рідини;

 

5.3.2.  приступити до гасіння загоряння, застосовуючи первинні засоби пожежегасіння.

 

5.4.  Полум’я необхідно гасити слідуючими засобами:

 

5.4.1. при загорянні рідин, які змішуються з водою – будь-яким вогнегасником, струменем води, піском, сукняним одіялом;

 

5.4.2.  при загорянні речовин, які не змішуються з водою – вогнегасниками порошковими, вуглекислотними, піском, покривалами;

 

5.4.3.  для гасіння горящої електропроводки, електроприладів необхідно спочатку відключити від електромережі: вимкнути з розетки або вимкнути рубильник на електрощиті і гасити порошковим або вуглекислотним  вогнегасником;

 

5.4.4. при загорянні легкозаймистих речовин для їх гасіння застосовують будь-які вогнегасники, пісок, сукняні покривала;

 

5.4.5. для гасіння горящих дерев’яних частин застосовують будь-які засоби пожежегасіння.

 

5.5.  Вжити заходів для евакуації  та збереження матеріальних цінностей.

 

5.6.  Після прибуття пожежних підрозділів виконувати розпорядження керівника гасіння пожежі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативні документи, які регулюють роботу шкільної бібліотеки

1.Закон України «Про освіту»

   2.Закон України «Про загальну середню освіту»

   3. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття")

   4. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

   5. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

   6.Типові правила користування бібліотеками в Україні

   7.Типова посадова інструкція завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального

       закладу

   8. Типова посадова інструкція  бібліотекаря загальноосвітнього навчального

       закладу

   9. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах

   10. Інструкція       про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури

         11. Бібліотечна статистика    Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000

      12. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу

          бюджетних установ

        13. Типова інструкція  про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

   14. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів

 

/uploads/editor/11036/574647/sitepage_17/files/normaitvni_dokumenti_roboti_shkilnoi_biblioteki.docx